Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9786
Title: มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
Other Titles: The process of protecting the accused in criminal investigation
Authors: วัฒนา บุญเหิน
Advisors: วีระพงษ์ บุญโญภาส
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
Advisor's Email: ไม่มีข้อมูล
Subjects: การสอบสวนคดีอาญา
สิทธิผู้ต้องหา
ผู้ต้องหา
Issue Date: 2544
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: หน้าที่ของรัฐ นอกจากจะต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยแล้ว ยังจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกล่วงละเมิดด้วย โดยเฉพาะรัฐที่มีการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยและ ยึดหลักนิติธรรม เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา สังคมทุกยุคทุกสมัย ทุกคนต่างแสวงหาความยุติธรรมและเสรีภาพ ดังนั้นจึงตกเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดการหาสิ่งเหล่านี้ให้กับพลเมืองของตนโดยเสมอหน้ากัน โดยไม่มีการเลือกชนชั้น วรรณะ สำหรับในประเทศไทยก็ได้มีการกำหนดหลักการเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องให้การคุ้มครองป้องกัน มิให้สิทธิเสรีภาพของพลเมืองถูกล่วงเกินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของรัฐเอง หรือการกระทำจากบุคคลอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะสิทธิของ ผู้ถูกกล่าวหาในชั้นชั้นสอบสวนนั้น ในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานสอบสวนยังมี ทัศนคติใน เชิงอำนาจนิยม กล่าวคือ แสวงหาพยานหลักฐานด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อหลักนิติธรรม ในนิติรัฐ สมาชิกในสังคมยุคใหม่ ไม่ให้การยอมรับทั้งยังต่อต้านการใช้อำนาจที่มิชอบดังกล่าวในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติที่ให้ความ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้หลายมาตรา โดยเฉพาะสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลย ได้มีบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามเจตนารมย์ของกฎหมาย จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละ ขั้นตอนกับการสอบสวน และจากการศึกษา เห็นว่าการสอบสวนคดีอาญาเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หากขั้นตอนนี้มีปัญหาหรือขาดความเป็นธรรมเสียแล้ว ขั้นตอนอื่นๆ เช่น การฟ้องร้อง การพิจารณา การพิพากษาตัดสิน และการลงโทษผู้กระทำความผิด จะต้องมีผลการะทบตามไปด้วย ดังนั้น ขั้นตอนของการสอบสวนจึงต้องดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมาย อยู่ภายใต้หลักนิติธรรม ซึ่งเป็นหัวใจที่เชื่อมโยงกับกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคนโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ พนักงานสอบสวนจะต้องมีทัศนคติที่เป็นกลางในคดี ไม่วางตนเป็นปฏิปักษ์กับผู้ถูกกล่าวหาดังที่ผ่านมา และให้มีองค์กรภายนอกมา ควบคุมหรือตรวจสอบกระบวนการการสอบสวน เพื่อร่วมกันคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในขั้นตอนนี้ให้บรรลุผล ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเพื่อผลประโยชน์ของรัฐหรือประเทศชาติโดยส่วนรวม
Other Abstract: The duties of the state, especially a democratic country, are maintaining peace of the country and preventing violations of civil rights. Base on the fact in every society, at all times, people seek justice and freedom. Therefore, the state has duties to provide every citizen with justice and freedom without discrimination. In Thailand, this principle has been enshrined in every Constitution, especially in The Constitutional Law of Thailand 1997. This shows that the state has duties to protect civil rights, especially the rights of suspects under investigation. The stateʼs duties also inclued protecting them from legal violations either by the state itself, or by others. In the past, government officials, or investigating officers had negative attitudes towards using force and power; that is they searched for evidence using illegal methods which violate the rule of law. However, in a legal state, these methods have become obsolete , people do not accept them but resist them. Moreover, since Thailand has announced the use of the 1997ʼs Constitution, many legal provisions clearly decreed the protection of individual rights, especially the rights of convicts and defendants. To comply with the legislative intent, this study was conducted in order to examine and analyze problems and obstacles concerning the process of protecting the accused during criminal investigation. Thus, it will be beneficial to the public. This research examines concepts, related theories and various problems that arise at different stages of criminal investigation. It revealed that the investigation of the criminal cases was an important stage in the process of criminal justice. Problems concerning the investigation process and the lack of the justice at this stage subsequently affected other stages such as charging and investigating suspects, as well as trying and sentencing defendants. Thus, the investigating process must be carried out justly in accordance with the legal process, under the rule of law with is the key element of concern is human rights and dignity without any discrimination. The investigating officers must comply with the constitutional laws, so they should remain neutral and should not behave as if they were on the opposite side of the suspects. Moreve, there should be external organizations to control and monitor the criminal investigation process. This will then ensure the safety and legal rights of the accused during the investigation process. This practice will then comply with The Constitutional Law of Thailand 1997 and it will be beneficial to the state and the country as a whole.
Description: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
Degree Name: นิติศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: นิติศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9786
ISBN: 9741705409
Type: Thesis
Appears in Collections:Law - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Watana.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.