CUIR header image
Home

ข้อมูลด้านเทคนิค

Technical information

Contents Language: ENGLISH | THAI

CUIR provides open access online database that was installed in OAR server with the following specifications:

Server

1. 4 Virtualization Servers consist of 184 Virtual Cores.

2. 690 GB internal memory

3. Virtual machine with 32 VCPU, 32 GB internal memory and 4 TB storage for the Installment of CUIR system

4. 72 TB backup storage device

Software Specifications

1. DSpace software version 5 (Open source)

2. PostgreSQL as database management system

3. Ubuntu Linux as operating system of the server

4. Tomcat software for web server

Internet Network

CUIR is connected to Chulalongkorn University network via 10 Gbps channel under the management of the Office of Information Technology. There are 2 firewall systems run by the University and OAR to block any attacks that might occur as shown in the diagram below.

CUIR Internet Network

Data Exchange - Data Interoperability

DSpace provides many tools for data linkage and transmission, supports different kinds of usage according to users’ skill and is appropriate to each repository. The application programming interfaces (API) that are offered include OAI-PMH, SWORD (v1 and v2) and OpenAIRE, which are widely-used standard protocols suitable for data access, ingestion, and export as well as the REST API.

At present, CUIR operates with Web Service (API) that allows data linkage and transfer via metadata. These APIs which also allow data input, modification, deletion and transfer are as follows:

1. REST API which is a standard web service available via https://cuir.car.chula.ac.th/rest helps managing access limit by IP address, user name and password. 

2. OAI-PMH which is a public access service available via https://cuir.car.chula.ac.th/oai


Through the APIs, CUIR is connected to the following databases:

1. Thai National Research Repository, National Research Council of Thailand

2. Thailand Agricultural Research Repository, Agricultural Research Development Agency

3. Digital Object Identifier (DOI), National Research Council of Thailand

4. AUN Institutional Repository Discovery Service, AUNILO

5. Integrated Thesis & Research Management System, Chulalongkorn University (CU iThesis), Graduate School, Chulalongkorn University

ข้อมูลด้านเทคนิค

คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย ให้บริการในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์ แบบเข้าถึงได้อย่างเสรี (Open Access Online Database) ได้ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ศูนย์ข้อมูลของสำนักงาน วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ให้บริการมีรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Virtualization จำนวน 4 เครื่อง มีหน่วยประมวลผลรวม 184 Virtual Cores.

2. หน่วยความจำภายในรวม 690 GB

3. Virtual Machine ที่ติดตั้งระบบคลังปัญญาจุฬาฯ มีหน่วยประมวล 32 VCPU หน่วยความจำภายใน 32 GB และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 4 TB

4. มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูล และสำรองข้อมูล ขนาดพื้นที่ 72 TB

ซอฟต์แวร์ (Software) มีรายละเอียดดังนี้

1. โปรแกรม DSpace Version 5 (Opensource)

2. โปรแกรม PostgreSQL ใช้เป็นฐานข้อมูลของระบบ

3. โปรแกรม Ubuntu Linux ใช้เป็นระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่าย

4. โปรแกรม Tomcat ใช้เป็นระบบ Web Server

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบคลังปัญญาจุฬาฯ เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งดูแลโดยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บนช่องสัญญาณขนาด 10 Gbps และมีระบบ Firewall ทั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และของสำนักงานวิทยทรัพยากรในการสกัดกั้นการถูกโจมตีระบบคลังปัญญาจุฬาฯ จากภายนอกเครือข่าย ดังรูปในแผนภาพ

CUIR Internet Network

การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ซอฟต์แวร์ DSpace ได้มีการจัดเครื่องมือสำหรับการเชื่อมโยง และการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบไว้อย่างมากมาย รองรับการใช้งานได้หลายรูปแบบตามความถนัด และความเหมาะสมของแต่ละคลังสารสนเทศ ซึ่ง API ที่ทางซอฟต์แวร์ได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ OAI-PMH / SWORD (v1 and v2) / OpenAIRE โดยเป็นมาตรฐานโปรโตคอลที่ใช้อย่างแพร่หลายและเหมาะสมต่อการเข้าถึง (Access) การนำเข้าข้อมูล (Ingest) และการส่งออกข้อมูล (Export) และ REST API

ปัจจุบันคลังปัญญาจุฬาฯ มีการเชื่อมโยง และถ่ายโอนข้อมูลด้วยระบบ Web Service (API) ที่ถ่ายโอนข้อมูลผ่านเมทาดาตาได้ มีระบบ API สำหรับนำเข้าข้อมูล การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล และการโอนข้อมูลด้วย

1. REST API ตามรูปแบบมาตรฐานเว็บสมัยใหม่ ผ่านทาง https://cuir.car.chula.ac.th/rest ซึ่งสามารถจำกัดการเข้าถึงด้วยหมายเลข IP ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน 

2. การให้บริการ OAI-PMH ผ่านทาง https://cuir.car.chula.ac.th/oai ซึ่งให้บริการแบบเปิด (public access)


คลังปัญญาจุฬาฯ มีการใช้งาน API เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลกับฐานข้อมูลต่างๆ ดังนี้

  1. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
  2. ระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
  3. Digital Object Identifier (DOI) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
  4. AUN Institutional Repository Discovery Service AUNILO
  5. ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU iThesis)