CUIR header image
Home

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

Contents Language: ENGLISH | THAI

CUIR Vision

"Be the national institutional repository providing information resources for learning and research as well as disseminating the University scholarly works to both national and international community."

Mission

CUIR is a repository that contains and provides access to scholarly works created by faculties, researchers, students as well as organizations of Chulalongkorn University by preserving, digitizing, archiving and providing long-term access to these works. It delivers services to both internal and external users in studying, researching and creating academic works as well as provides a channel of scholarly communication between external researchers and Chulalongkorn University faculties and researchers who share common interest in any particular subjects

วิสัยทัศน์

เป็นคลังปัญญาของประเทศที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติ

พันธกิจ

คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทยเป็นคลังจัดเก็บผลงานวิชาการและให้บริการสารสนเทศที่เป็นภูมิปัญญาของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และหน่วยงานต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการสงวนรักษา และแปลงสภาพทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นสื่อดิจิทัล (Digitize) เพื่อให้ผลงานวิชาการที่จัดเก็บ (Archiving) มีความมั่นคง ยั่งยืน เข้าถึง และนำกลับมาใช้ได้ในระยะยาว พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย และสร้างผลงานทางวิชาการต่างๆ และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิจัยภายนอกกับคณาจารย์ และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกัน