Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7243
Title: โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
Authors: สมชาย จิตะพันธ์กุล
ทับทิม อ่างแก้ว
เจษฎา ชินรุ่งเรือง
นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย
สุภาวดี อร่ามวิทย์
ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
วาทิต เบญจพลกุล
ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร
พสุ แก้วปลั่ง
เชาวน์ดิศ อัศวกุล
ดวงฤดี วรสุชีพ
ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช
วิทยากร อัศดรวิเศษ
Email: Somchai.J@chula.ac.th
Tuptim.A@eng.chula.ac.th, Tuptim.A@Chula.ac.th
Chedsada.C@chula.ac.th
Nisachon.T@chula.ac.th
Supavadee.A@chula.ac.th
Prasit.T@Chula.ac.th
Watit.B@chula.ac.th
chaiyachet.S@chula.ac.th
Pasu.K@Chula.ac.th
Chaodit.A@chula.ac.th
Duangrudee.W@chula.ac.th
wlunchak@chula.ac.th
Charnchai.p@eng.chula.ac.th
widhyakorn.a@chula.ac.th
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Subjects: วิศวกรรมไฟฟ้า
สิ่งประดิษฐ์
การสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ระบบสื่อสารไร้สาย
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
เส้นใยนำแสง
Issue Date: 2551
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Description: สายอากาศชาญฉลาดสำหรับการสื่อสารไร้สาย ปีที่ 4 : การประมวลผลปริภูมิ-เวลา สำหรับระบบการสื่อสารไร้สายและสายอากาศชาญฉลาด / สมชาย จิตะพันธ์กุล -- การพัฒนาโปรแกรมการสร้างภาพความละเอียดสูงจากภาพความละเอียดต่ำ ปีที่ 2 / สมชาย จิตะพันธ์กุล -- ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ปีที่ 5 : การพัฒนาการรู้จำเสียงพูดแบบเป็นประโยคเมื่อมีชุดคำศัพท์ขนาดใหญ่ / สมชาย จิตะพันธ์กุล -- การรู้จำใบหน้า ปีที่ 2 /สมชาย จิตะพันธ์กุล -- ระบบโทรคมนาคมไร้สายยุคต่อไป ปีที่ 5 : การสื่อสารไร้สายแบบแถบกว้างมาก -- ซอฟต์แวร์คำนวณวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและโฟโตนิกส์ ปีที่ 4 / ทับทิม อ่างแก้ว -- การสร้างกลับภาพดิจิทัลความละเอียดสูง ปีที่ 2 / เจษฎา ชินรุ่งเรือง -- การปรับปรุงคุณภาพการส่งสัญญาณเสียงบนเครือข่าย X เฟสที่ 3 / นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย -- การศึกษาและพัฒนากระบวนการเข้าและถอดรหัสสัญญาณวีดิโอตามมาตรฐาน MPEG4 เพื่อส่งบนระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย ปีที่ 5 / สุภาวดี อร่ามวิทย์ -- การประเมินประสิทธิภาพสำหรับโครงข่าย TCP/IP ผ่านดาวเทียม ปีที่ 5 / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ -- การประเมินช่องสัญญาณที่มีแหล่งจ่ายรวมในช่องการสื่อสารที่เกิดการเฟดดิง ปีที่ 5 / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ -- การประมาณค่าตำแหน่งของสถานีเคลื่อนที่ด้วยนิวรอลเนตเวิร์ก ปีที่ 5 / วาทิต เบญจพลกุล -- การศึกษาโดยวิกฤตเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบโครงข่ายสื่อสาร ปีที่ 4 / ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร -- การเพิ่มสมรรถนะของระบบสื่อสัญญาณและโครงข่ายเส้นใยแสงแบบ DWDM ปีที่ 2 / พสุ แก้วปลั่ง -- การประยุกต์วิศวกรรมทราฟฟิกในเครือข่ายของประเทศไทย ปีที่ 2 / เชาวน์ดิศ อัศวกุล -- การเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการส่งข้อมูลในระบบสื่อสารผ่านเส้นใยนำแสง ปีที่ 4 / ดวงฤดี วรสุชีพ -- การประมวลผลภาพเชิงความร้อน ปีที่ 3 / สมชาย จิตะพันธู์กุล -- การพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนรู้ระบบสื่อสาร ปีที่ 4 /ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ -- การแบ่งย่อยภาพ Magnetic resonance ปีที่ 3 / ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช -- การแบ่งส่วนภาพโดยใช้ระเบียบวิธีชุดระดับ / สมชาย จิตะพันธ์กุล -- ระบบจำแนกแบบหลายตัวโดยกรรมวิธีการเข้ารหัสช่องสัญญาณและฐานหลักดิสคริมิแนนต์เฉพาะที่เสถียร ปีที่ 2 / วิทยากร อัศดรวิเศษ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7243
Type: Technical Report
Appears in Collections:Eng - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Somchai_front.pdf521.49 kBAdobe PDFView/Open
sub project1.pdf736.76 kBAdobe PDFView/Open
sub project2.pdf5.86 MBAdobe PDFView/Open
sub project3.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open
sub project4.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open
sub project5.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open
sub project6.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open
sub project7.pdf819.5 kBAdobe PDFView/Open
sub project8.pdf11.15 MBAdobe PDFView/Open
sub project9.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open
sub project10.pdf331.07 kBAdobe PDFView/Open
sub project11.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open
sub project12.pdf695.26 kBAdobe PDFView/Open
sub project13.pdf387.75 kBAdobe PDFView/Open
sub project14.pdf4.43 MBAdobe PDFView/Open
sub project15.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open
sub project16.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open
sub project17.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open
sub project18.pdf421.22 kBAdobe PDFView/Open
sub project19.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open
sub project20.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open
sub project21.pdf582.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.