DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
1การพัฒนาหลักสูตรป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาติดบนฐานทฤษฏีและแนวคิดทางจิตวิทยาชนัญชิดา ทุมมานนท์
ทิพยาพร ภาววิมล
ดุสิดา ทินมาลา
2566
2การระรานทางไซเบอร์ในนักเรียนมัธยมศึกษา : การทำนายและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับภูมิหลัง สถานภาพทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :รายงานการวิจัยชุติมา สุรเศรษฐ
ประกอบ กรณีกิจ
2566
3โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาจังหวัดราชบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
กมลวรรณ พลับจีน
ชุติมา ชุมพงศ์
พรปวีณ์ ยุทธสารเสนีย์
ดานา โมหะหมัดรักษาผล
2566
4ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและทัศนคติที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติด : รายงานการวิจัยชนัญชิดา ทุมมานนท์
ณัฐกานต์ จันทรศิริพุทธ
2566
5การจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยระหว่างปี พ.ศ. 2563-2564พัชร์ นิยมศิลป
2565
6การพัฒนากลไกและแนวทางเพื่อขับเคลื่อนเมืองจันทบุรีสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงอาหารตามกรอบเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก : รายงานการวิจัยธิป ศรีสกุลไชยรัก
ภัทร ยืนยง
บุณฑริกา บูลภักดิ์
ดวงกมล บางชวด
อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ
รพี ดอกไม้เทศ
2565
7การพัฒนาความรอบรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงทางรายได้สุขภาพ และการใช้ชีวิตในสังคมผู้สูงอายุบนฐานวิถีชีวิตใหม่ : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
พงษ์พันธ์ กีรติวศิน
2565
8การพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของนักเรียนออทิสติกและนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้รูปแบบการสอนด้วยวีดิทัศน์แสดงต้นแบบพฤติกรรมและการให้ข้อมูลย้อนกลับจากวีดิทัศน์แสดงพฤติกรรมของนักเรียน : รายงานการวิจัยเรวดี สันถวไมตรี
2565
9เขื่อนสิริกิติ์กับอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ : มิติประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานการวิจัยดวงกมล บางชวด
อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ
สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล
อมร เอี่ยมตาล
ภัทร ยืนยง
ดนัย อู่ทรัพย์
สมชาย ธรรมใจ
ศิริวัฒน์ จันต๊ะ
2565
10แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : กรณีศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน : รายงานการวิจัยดวงกมล บางชวด
อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
ปัญญา อัครพุทธพงศ์
เปศล ชอบผล
2565
11ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้วีดิทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์บนเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน : รายงานการวิจัยธนพัฒน์ ทองมา
2565
12ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : รายงานผลการวิจัยจักรกฤต ภุชงค์ประเวศ
2565
13เส้นทางการเจ็บป่วยของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ความรอบรู้ทางสุขภาพ และกลยุทธ์การสื่อสารในการต่อสู้กับโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
อรุโณทัย วรรณถาวร
กรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
2565
14การจัดเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการไตร่ตรองการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนิสิตในรายวิชาการออกแบบการสอนรัชนีกร หงส์พนัส
ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
2564
15การนำเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
2564
16การปฎิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของพระคิลานุปัฎฐาก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุนิดา ปรีชาวงษ์
วิวัฒน์ เหล่าชัย
2564
17การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาการเรียนรวมในสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการปฏิบัติในชั้นเรียนรวมสำหรับครูปฐมวัยโดยใช้การปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญาและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ : รายงานผลการวิจัยศศิลักษณ์ ขยันกิจ
2564
18การพัฒนาการตรวจจับข่าวปลอมโดยการเรียนรู้ของเครื่องและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของประชาชน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พนม คลี่ฉายา
พยุง มีสัจ
องอาจ อุ่นอนันต์
กมลรัตน์ กิจรุ่งไพศาล
2564
19การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุจิตลักษณะการสร้างสรรค์ของนักพัฒนานวัตกรรมชาวไทย : รายงานการวิจัยวีรพล แสงปัญญา
2564
20การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสังคมมิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมัธยมศึกษา : รายงานการวิจัยชุติมา สุรเศรษฐ
ประกอบ กรณีกิจ
2564
21การพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยสำหรับผู้เรียนในต่างประเทศ : รายงานการวิจัยเสาวพร บุญช่วย
2564
22การเพิ่มความสามารถในความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันที่มีต่อความผูกพันและความเสี่ยงจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชน : รายงานวิจัยพนม คลี่ฉายา
2564
23การวิเคราะห์ความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอริยา ขันบุญ
2564
24การเสนอขายสินค้าเลียนแบบในฐานะการกระทำทางการค้าอันไม่เป็นธรรมกัญจน์ศักดิ์ เพชรานนท์
2564
25การออกแบบนโยบายการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตในปี 2040 : รายงานการวิจัยสุกัญญา แช่มช้อย
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
ประกอบ กรณีกิจ
ชญาพิมพ์ อุสาโห
พงษ์ลิขิต เพชรผล
ณภัทร ชัยมงคล
2564
26ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพนม คลี่ฉายา
2564
27ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่สร้างสรรค์ขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงานสิพิม วิวัฒนวัฒนา
2564
28คู่มือสำหรับครูการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยสำหรับผู้เรียนในต่างประเทศเสาวพร บุญช่วย
อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
ดวงกมล บางชวด
พริ้วฝน เทียนศรี
2564
29นวัตกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยชมรม/ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ : รายงานฉบับสมบูรณ์สุวิณี วิวัฒน์วานิช
จิราพร เกศพิชญวัฒนา
ชาตินัย หวานวาจา
2564
30ผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและการรับรู้ความสามารถของกลุ่มครู : กรณีศึกษาโรงเรียนปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ : โครงการวิจัยจรินทร วินทะไชย์
2564
31ผลของการใช้วิธีการสอนพลศึกษาตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเกมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์
2564
32ผลของการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิคเกมส่งปัญหาร่วมกับเกมิฟิเคชันผ่านเครื่องมือจัดการห้องเรียนที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และแรงจูงใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : รายงานการวิจัยกัมปนาท ไชยรัตน์
2564
33วิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้จัดแสดงในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการสมุนไพรเพื่อการบำบัดโรคและเสริมสุขภาพปีการศึกษา 2556-2562สุพจนา สิทธิกูล
2564
34การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
2563
35การใช้แหล่งการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครูเอกประถมศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพครู : รายงานการวิจัยเรื่องภาวิณี โสธายะเพ็ชร
2563
36การดื้อยาเออร์โลทินิบโปรตีน EGFR TK ที่มีการกลายพันธ์และค้นหาสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง : การศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์และการทดลองในห้องปฏิบัติการ : รายงานการวิจัยธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล
2563
37การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อความปลอดภัยทางอาหารในแรงงานผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันดี ศิริโชคชัยวาล
2563
38การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของนาโนโพสิตของพอลิโพรพิลีนและท่อนาโนคาร์บอนด้วยการเติมพอลิเมอร์ชีวภาพ : การจำลองพลวัติเชิงโมเลกุล : รายงานการวิจัยสุพจน์ หารหนองบัว
2563
39การพัฒนาชุดกิจกรรมการสำรวจเชิงคณิตศาสตร์ ที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนิสิตฝึกหัดครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ : รายงานการวิจัยจิณดิษฐ์ ละออปักษิณ
2563
40การพัฒนาแลกติกแอซิดแบคทีเรียเป็นอาหารโปรไบโอติกสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลากัดสวยงามจันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก
ปิติ อ่ำพายัพ
วลัยพร เจริญทรัพย์ศรี
2563
41การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ STEM Education เรื่อง การออกแบบลูกเบี้ยวในระบบกลศาสตร์ (Cams Mechanical)วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัยอมรินทร์ อำพลพงษ์
2563
42การพิมพ์สามมิติของยาที่ปรับขนาดยาได้ และมีการปลดปล่อยตามต้องการวฤณ ฐิตาภิวัฒนกุล
2563
43การรับรู้ด้านสมรรถนะและความกังวลของครูไทยระดับประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนวาทินี อมรไพศาลเลิศ
2563
44การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสมรรถนะการฝึกประสบการวิชาชีพครู สำหรับหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา : รายงานการวิจัยภัทรพร สิงห์ชัย
ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
2563
45การศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานครนุชนาฏ หวนนากลาง
2563
46การศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
ดวงกมล บางชวด
พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
ภัทร ยืนยง
สสิพงษ์ เศรษฐมานิต
รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
2563
47ข้อถกเถียงทางปรัชญาเกี่ยวกับเรื่อง "กรรม" ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุมาลี มหณรงค์ชัย
2563
48โครงการ การปลดปล่อยฝุ่น PM₁₀ และ PM₂.₅ กับการใช้พลังงานทางเลือก กรณีศึกษาสี่เมืองใหญ่ : กรุงเทพมหานคร, ปักกิ่ง, จาการ์ต้า และโตเกียววนิดา จีนศาสตร์
2563
49โครงการวิจัยบทบาทกระแสนิยมแฟชั่นระดับสากลที่เป็นกลไกต่อการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่น จากทุนวัฒนธรรม กรณีศึกษาทุนวัฒนธรรมสิ่งทอพื้นถิ่นจังหวัดน่านอรรถพนธ์ พงษ์เลาหพันธุ์
2563
50ตัวรับรู้โพเทนซิโอเมทริกฐานเซลลูโลสสำหรับการตรวจวัดไอออนในสารคัดหลั่งไม่ต้องเจาะผ่านผิวหนังนิภาพรรณ ฤาชา
2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next