DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1การวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรในประเทศไทยมนันยา สายชู
ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ
จุไรรัตน์ สุดรุ่ง
2566
2ผลของระยะเวลาในการใช้กรดกัดต่อค่ากำลังยึดดึงบนเนื้อฟันที่เกิดการเปลี่ยนสีจากวัสดุอะมัลกัมณัฐพจี นรเศรษฐ์ตระกูล
วาริณี ศรีมหาโชต
สรนันทร์ จันทรางศุ
ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร
อรณิชา ธนัทวรากรณ์
2566
3อิทธิพลส่งผ่านพหุระดับของความสนุกในการเรียนรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั่นผูกพันในการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนแบบสืบสอบและการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์วรัญญู ฉายาบรรณ์
กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
2566
4“COVID-19” ในมุมมองทางภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาการทำกิจกรรมประจำวัน ของชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์
ศุภโชค สุรวิด
สิรีธร ศรีจิรารัตน์
2565
5กรรมวิธีในการฆ่าเชื้ออาหารสูตร MS สำเร็จรูป เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงฟิโลเดนดรอน “เชอร์รี่เรด” ในสภาพปลอดเชื้อนุชรัฐ บาลลา
ณัฐพงค์ จันจุฬา
ธิติพัฒน์ วีเปลี่ยน
บุณฑริกา นันทา
นฤตยา นันยา
สุรกานต์ โพธิ์แก้ว
กันยารัตน์ วันนา
ศิริญยา คาชิมา
2565
6กระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394-2411)พีรศรี โพวาทอง
2565
7กลยุทธ์การส่งเสริมประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคดิจิทัลดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์
ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ
2565
8การควบคุมทางงบประมาณโดยศาลตรวจเงินแผ่นดินภาคฝรั่งเศสณัฐวุฒิ คล้ายขำ
นทวัฒน์ สุวรรณ
2565
9การจัดการวัสดุคงคลังประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับวงจรรวม ในกรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการหลากหลายธัญญาทิพย์ จันทร์ผ่อง
ปวีณา เชาวลิตวงศ์
2565
10การใช้คู่ตรงข้ามในนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
2565
11การใช้แนวคิดเชิงรวบรัดในการตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อมูลสุขภาพ บนเฟซบุ๊กระหว่างกลุ่มผู้ใช้ชาวไทยที่มีระดับแรงจูงใจและความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่แตกต่างกันญาณินี เพชรานันท์
ดวงกมล ชาติประเสริฐ
Deborah A. Cai
2565
12การใช้แบบวัดบุคลิกภาพในกระบวนการคัดเลือกบุคคลในบริบททางการศึกษานุรซีตา เพอแสละ
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
2565
13การตรวจพบอีลีทคอนโทรลเลอร์ปลอมของเชื้อเอชไอวีในผู้บริจาคโลหิตไทยอภิสิทธิ์ ทองไทยสิน
ดวงนภา อินทรสงเคราะห์
ปกรัฐ หังสสูต
เจตวรรณ ศิริอักษร
ภาวิณี คุปตวินทุ
ศศิธร เพชรจันทร
2565
14การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางด้านอาชีพฉบับสั้น สำหรับนิสิตครูญาณิกา ลุนราศรี
วรพิชชา เวชวิริยกุล
2565
15การตระหนักรู้คุณค่าของชีวิตในโลกหลังความตายของตัวละครเอกชายในนวนิยายเรื่องขอเพียงอีกวัน (For One More Day)กัลยรักษ์ หมั่นหาดี
2565
16การตอบสนองต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM2.5) ต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจ:กรณีศึกษากลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครศรัณณ์พักตร์ แก้วเพชร
อุ่นเรือน เล็กน้อย
ภาณุภัค จารุสมบัติ
2565
17การถ่ายทอดลักษณะต้านออกซิเดชันของข้าวกล้องในประชากรข้าวรุ่น F2 จากคู่ผสม “RD41” × “Riceberry”ศรัณยู ถาวร
ชนิตา ปาลิยะวุฒิ
วราลักษณ์ เกษตรานันท์
2565
18การทำงานในแรงงานสูงอายุเพ็ญพิชญา วงษ์วิวัฒน์
วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
2565
19การประยุกต์แบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้นตรงสำหรับการสั่งผลิตจากวัตถุดิบคงคลังส่วนเกินคุลิกา ดาดาษ
ปวีณา เชาวลิตวงศ์
2565
20การเปรียบเทียบแนวคิดสื่อบริการสาธารณะในบริบทนานาชาติกับไทยและสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับไทยพีบีเอส2565
21การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี สูตรที่สองในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีการรักษาล้มเหลวจากยาสูตรแรก : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่ายนิจวรรณ ชื่นไมตรี
ธีราพร สุภาพันธุ์
พีรวัฒน์ จินาทองไทย
ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
2565
22การฝึกด้วยแรงต้านสำหรับการพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนชนวัฒน์ สรรพสิทธิ์
2565
23การพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิดการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างชุดความคิดเติบโตด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครูรัชนี นกเทศ
ชาริณี ตรีวรัญญู
ยศวีร์ สายฟ้า
2565
24การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้อิงประสบการณ์และชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นศราวุฒิ ช่วยเงิน
เนาวนิตย์ สงคราม
2565
25การพัฒนาเครื่องมือวัดกรอบคิดติดยึดด้านการวิจัยของครูวิภาวี ศิริลักษณ์
สุวิมล ว่องวาณิช
ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ
2565
26การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการใช้ละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสัมพันธภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นภิชา ใบโพธิ์
ชาริณี ตรีวรัญญู
2565
27การพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะซึมเศร้า สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโสภา ช้อยชด
จินตนา สรายุทธพิทักษ์
กมลวรรณ ตังธนกานนท์
2565
28การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความฉลาดรู้ทางสุขภาพเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นญาณิศา พึ่งเกตุ
จินตนา สรายุทธพิทักษ์
สุธนะ ติงศภัทิย์
สริญญา รอดพิพัฒน์
2565
29การพัฒนาหนังสือการ์ตูนเออาร์ด้วยเทคนิค PWIM เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนต้นพีริยา หาญบำรุงธรรม
ใจทิพย์ ณ สงขลา
2565
30การรับหน่วยคำบ่งชี้ความเป็นพหูพจน์รูปปกติและรูปไม่ปกติในภาษาอังกฤษโดยผู้เรียนที่มีภาษาไทยเป็นภาษาที่หนึ่ง: กรณีศึกษาสมมติฐานแสดงลักษณะหน้าที่ที่ล้มเหลวจตุรพร คงบาง
ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
2565
31การลดระยะเวลาการแห้งตัวของงานพิมพ์ฉลากณัฐพล บุญรักษา
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ
2565
32การวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชนชเนตตี ทินนาม
ต่อตระกูล อุบลวัตร
พิเชษฐ พิมพ์เจริญ
2565
33การศึกษากรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการกลุ่มโรงเรียน ตามแนวคิดทักษะข้ามวัฒนธรรมจิตสุภา สง่าแสง
นิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์
2565
34การศึกษาความต้องการจำเป็นและปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้โมไบล์แอปพลิเคชัน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นณัฐพล สิงสุข
พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์
2565
35การศึกษาแบบฝึกพาวเวอร์คอร์ดออนไลน์เพื่อพัฒนาชีพจรจังหวะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายน้ำเพชร ชื่นแพ
ชิตพงษ์ ตรีมาศ
สยา ทันตะเวช
2565
36การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนประถมศึกษากฤษพร อยู่สวัสดิ์
วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
2565
37การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับบิดาและมารดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดอุบลราชธานีและปัจจัยทางครอบครัวที่เกี่ยวข้องพันตรี เกิดโชค
จุฑาพร แต้ภักดี
โชติมันต์ ชินวรารักษ์
2565
38การศึกษาวัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาระหว่างกลาง: กรณีศึกษาผู้เรียนภาษาไทยชาวจีนรดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล
2565
39การศึกษาสถานการณ์ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยของเด็กศิริพร ทองแก้ว
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
2565
40การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [มนุษย์คือสัตว์] ในนวนิยายจีนเรื่อง หงเกาเหลียง กับฉบับแปลไทยเรื่อง ตำนานรักทุ่งสีเพลิงศศรักษ์ เพชรเชิดชู
2565
41การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว องค์กร และชุมชน ด้วยโปรแกรมการศึกษานอกระบบ โรงเรียนในการเตรียมบุคคลออทิสติกเข้าสู่อาชีพอมรทิพย์ สันตวิริยะพันธุ์
วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
วีรฉัตร์ สุปัญโญ
2565
42การสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งาน: กรณีศึกษาคำแปลบทบรรยายภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1พิชญาภา ปัญญาศิริ
หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
2565
43การสร้างรัฐเสนานุภาพของไทยจากรัฐประหาร 2490 ถึงรัฐประหาร 2557พวงทอง ภวัครพันธุ์
2565
44การสร้างอัตลักษณ์ของตัวละครผู้อพยพในนวนิยายเรื่อง Jacob beschließt zu lieben (เมื่อยาคอบตัดสินใจที่จะรัก) และ Der Mann, der das Glück bringt (บุรุษผู้มาพร้อมความสุข) ของคาตาลิน โดเรียน ฟลอเรสคู (Catalin Dorian Florescu)อารตี แก้วสัมฤทธิ์
2565
45การเสริมกรดไขมันโอเมก้า 3 ในผู้ป่วยโรคจิตเภท: บทความฟื้นฟูวิชาการพิมผกา สันธิ
สุญาณี พงษ์ธนานิกร
ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
2565
46ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับภาพตัวแทนพระสงฆ์ผู้กระทำผิดในวาทกรรมข่าวออนไลน์ : การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ยุทธการ ปัทมโรจน์
ศิริพร ภักดีผาสุข
2565
47ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเล่นเกมกษิฎิฏฏ์ มีพรหม
ปรวีร์ พรหมโชติ
ชัยบดี ไชยพรหม
2565
48ความสาคัญและการรับรู้ต่อเกณฑ์มาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในมุมมองของผู้รับบริการร้านยาภัณฑิรา ปริญญารักษ์
กิติยศ ยศสมบัติ
2565
49ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา: สภาพการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19อรรณพ เยื้องไธสง
ศุภวงค์ โหมวานิช
รัชนก อุ้ยเฉ้ง
อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
2565
50ตลาดการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560: ตลาดนโยบายในคราบตลาดอุดมการณ์ปวร เกียรติยุทธชาติ
2565

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next